Kolaudační souhlas

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

Na koho se obrátit?

Kontakty ZDE 

Jakým způsobem vyřídit:

Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Formulář:

Správní poplatek:

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle ustanovení § 119 odst. 2. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby, nebo rozpor s podmínkami § 119 odst. 2, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy:

  • vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až 183 stavebního zákona.

Vytvořeno 10.8.2015 15:55:46 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:43 | přečteno 1248x | Jiří Třísko
load