Úsek stavební úřad


Územní rozhodnutí

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy. 

10.8.2015 16:00:03 - aktualizováno 11.1.2021 15:04:07 | přečteno 1316x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Územní souhlas

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastaveném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

10.8.2015 15:59:02 - aktualizováno 11.1.2021 15:04:20 | přečteno 1241x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby vyžadují stavby uvedené v § 104 stavebního zákona. Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. 

10.8.2015 15:58:19 - aktualizováno 11.1.2021 15:04:35 | přečteno 1294x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Stavební povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon (183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo zvláštní právní předpis jinak. 

10.8.2015 15:57:37 - aktualizováno 11.1.2021 15:03:53 | přečteno 1377x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Změna stavby před jejím dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. 

10.8.2015 15:57:03 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:04 | přečteno 2149x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Užívání dokončené stavby

Lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120 SZ) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívaní stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

10.8.2015 15:56:20 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:24 | přečteno 761x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kolaudační souhlas

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

10.8.2015 15:55:46 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:43 | přečteno 927x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Změna účelu užívání stavby

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. 

10.8.2015 15:55:17 - aktualizováno 11.1.2021 15:05:59 | přečteno 1278x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v ust. § 103, nejde-li o stavbu podle §103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je přítomen azbest. 

10.8.2015 15:54:37 - aktualizováno 11.1.2021 15:06:18 | přečteno 988x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost o vyjádření k existenci sítí

UtilityReport logo

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

10.8.2015 15:54:01 - aktualizováno 8.10.2019 14:12:52 | přečteno 976x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 6.2.2017 12:36:42 - aktualizováno 11.1.2021 13:54:08 | přečteno 5706x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 118 378
Za týden: 751 385
Za den: 13 270
Online návštěvníků: 138
load