Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. 

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, kde je přihlášen k trvalému pobytu, ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Lenka Tesařová 547 428 744 lenka.tesarova@zidlochovice.cz

Hlásíte se k trvalému pobytu?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • předložit platný občanský průkaz, při ukončení pobytu v cizině cestovní pas ČR, po nabytí státního občanství ČR doklad o nabytí státního občanství
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu - platná nájemní, podnájemní smlouva, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat dotčený objekt, kde se občan hlásí k trvalému pobytu nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za občana mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 50 Kč

Žádáte o zrušení údaje o místu trvalého pobytu?

Ohlašovna rozhodne o zrušení o místu trvalého pobytu:

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů, uvedených ve třetím odstavci, ohlašovně prokázat.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat dotčený objekt, kde se občan hlásí k trvalému pobytu nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 100 Kč.

Chcete ukončit pobyt na území ČR?

Pokud se občan rozhodne ukončit pobyt na území ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, sdělí tuto skutečnost osobně nebo písemně, v tomto případě je nutný úředně ověřený podpis, na ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Odevzdá občanský průkaz, který se stane neplatným.

Správní poplatek za ukončení pobytu na území ČR je 100,- Kč.Vytvořeno 10.8.2015 18:25:19 - aktualizováno 4.2.2020 12:56:04 | přečteno 1605x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 084 351
Za týden: 1 151 087
Za den: 28 257
Online návštěvníků: 62
load