Přestupky mimo v dopravě

Odbor vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice vykonává přestupkovou agendu vykonává přestupkovou agendu pro 24 obcí správního obvodu Židlochovic. 

Řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se zahajuje z úřední povinnosti. 


Výjimkou jsou tato řízení:
  • Řízení o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - podle § 7 odst. 7 řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 2 písm. b) spáchaném mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.
  • Řízení o přestupku proti majetku podle § 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - podle § 8 odst. 7 řízení o přestupku podle odstavce 1 nebo 3 spáchaném mezi osobami blízkými lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.
Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
Správní orgán poučí osobu přímo postiženou spácháním přestupku, je-li mu známa, a určí jí lhůtu k podání souhlasu. Lhůta nesmí být kratší než 30 dnů.

Vytvořeno 10.8.2015 18:14:30 - aktualizováno 4.2.2020 14:23:35 | přečteno 7574x | martina.maca
load