3.4. Postup při povodni


 • Pracoviště povodňové komise ORP Židlochovice:
 • Městský úřad Židlochovice
 • kancelář vedoucího odboru životního prostředí
 • Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
 •  kontakty
 • Řídící dokumenty:
 • statut povodňové komise
 • povodňový plán ORP Židlochovice
 • Svolání:
 • provádí pověřený pracovník na základě rozhodnutí pracovního štábu povodňové komise ORP
 • provádí se telefonicky
 • možnost svolání prostřednictvím KOPIS HZS
 • Vybavení pracoviště:
 • povodňový plán v tištěné podobě
 • podklady pro členy povodňové komise
 • povodňová kniha (možnost v elektronické podobě)
 • mapové podklady
 • PC, tiskárna, kopírka, psací potřeby, papíry
 • telefon, mobilní telefony
 • osvětlení
 • záložní zdroj energie
 • videokamera, fotoaparát, televizní přijímač
 • zabezpečení stravování

1. Činnosti PK ORP při hrozbě povodně

 • Předat informaci (výstrahy) ČHMÚ:
 • všem obcím správního obvodu  ORP, pokud nepředalo operační středisko HZS
 • email, možnost využit  zidlochoviceopis@seznam.cz
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP
 • Aktivovat pracovní štáb povodňové komise ORP 
 • určit pověřeného pracovníka PK ORP
 • informovat členy o vývoji situace
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP
 • Vyrozumět členy PK ORP
 • informovat o vývoji situace
 • prověřit spojení a dosažitelnost
 • email + krizové SMS
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP
 • Provádět zápisy v povodňové knize
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP

2. Činnosti PK ORP při I. SPA

 • Vyrozumět o dosažení I. SPA
 • (Svratka Židlochovice – výška hladiny 250 cm)
 • vyrozumět PK obcí SO ORP o dosažení I. SPA
 • vyzvat k zahájení HPS
 • rozhodnout o případném termínu pro zasílání zpráv
 • upozornit na povinnost informovat ostatní účastníky povodňové ochrany (obyvatele, firmy)
 • způsob:  email, krizové SMS (text SMS: „Ve správním obvodu ORP Židlochovice nastal I.SPA, více ve vašem e-mailu“)
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP
 • Zahájit činnost HPS
 • zajistit sběr informací od PK obcí SO ORP
 • předávat dle požadavku informace PK JMK (příp. KOPIS JMK)
 • Způsob: email
 • zveřejnit informace na www.zidlochovice.cz
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP
 • Vyrozumět členy PK PRP
 • informovat o vývoji situace
 • prověřit spojení a dosažitelnost
 • Způsob: email + krizové SMS
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP, tajemník KŠ ORP
 • Pravidelně sledovat a vyhodnocovat další vývoj povodňové situace
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP
 • Provádět zápisy v povodňové knize
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP

3. Činnosti PK ORP při II. SPA

 • Při dosažení limitů pro II.SPA svolat pracovní štáb PK ORP
 • (Svratka Židlochovice – výška hladiny 300 cm)
 • Způsob:  telefonicky
 • Odpovídá: tajemník PK ORP
 • Pracovní štáb PK ORP rozhodne o vyhlášení II.SPA
 • se souhlasem předsedy PK ORP
 • Odpovídá: pracovní štáb PK ORP
 • Vyrozumět o vyhlášení II. SPA  
 • vyrozumět PK obcí SO ORP o vyhlášení II.SPA,
 • upozornit na povinnosti vyrozumět ostatní účastníky povodňové ochrany (obyvatele, firmy) a upřesnit  systém hlásné povodňové služby (termíny  a způsob zasílání zpráv)
 • Způsob: email +  krizové SMS
 • vyrozumět PK JMK o vyhlášení II. SPA
 • Způsob: email
 • vyrozumět PK sousedních ORP (Hustopeče, Pohořelice)
 • Způsob: email příp. telefonicky
 • vyrozumět případné další účastníky ochrany před povodní (KOPIS HZS JMK, Povodí Moravy, s.p.)
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP, tajemník KŠ ORP
 • Vyrozumět členy PK ORP
 • informovat o vývoji situace
 • Způsob: email + krizové SMS
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP, tajemník KŠ ORP
 • Pokračovat v činnosti HPS
 • zajistit sběr informací od PK obcí SO ORP
 • předávat informace PK JMK (příp. KOPIS JMK)
 • Způsob: email
 • zveřejnit informace na www.zidlochovice.cz
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP
 • Pravidelně sledovat a vyhodnocovat další vývoj povodňové situace
 • www.pmo.cz (stavy a průtoky)
 • http://hydro.chmi.cz (HPPS)
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP
 • Monitorovat situaci
 • v případě potřeby zajistit kontrolu situace přímo v terénu
 • prověřit riziková místa v součinnosti se starosty ohrožených obcí
 • Odpovídá: pracovní štáb PK ORP
 • Zabezpečit dokumentační  práce
 • fotodokumentaci + videodokumentaci
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP
 • Organizovat a přijímat opatření ke zmírnění povodně
 • Odpovídá: PK ORP (pracovní štáb)
 • Prověřit seznam mechanizace a materiálu 
 • seznam mechanizace a materiálu pro případné záchrannépráce
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP, tajemník KŠ ORP
 • Při nepříznivém vývoji situace svolat PK ORP
 • určit místo zasedání PK ORP
 • vyrozumět členy PK ORP
 • Způsob: telefonicky, příp.  krizové SMS
 • informovat PK JMK o svolání
 • Způsob: email
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP, tajemník KŠ ORP
 • Při nepříznivém vývoji situace zabezpečit varování ohrožených občanů a firem
 • v případě nebezpečí z prodlení zabezpečit náhradním způsobem
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP, tajemník KŠ ORP
 • Vést záznamy v povodňové knize 
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP

4. Činnosti PK ORP při III. SPA

 • Při dosažení limitů pro III.SPA svolat pracovní štáb PK ORP
 • (Svratka Židlochovice – výška hladiny 350 cm)
 • pokud již nebyl svolaný, nebo nebyla svolaná PK ORP
 • Způsob: telefonicky
 • Odpovídá: tajemník PK ORP
 • Pracovní štáb PK ORP rozhodne o vyhlášení III.SPA
 • se souhlasem předsedy PK ORP
 • v případě, že je svolaná PK ORP, rozhodne PK ORP
 • Odpovídá: pracovní štáb PK ORP
 • Vyrozumět o vyhlášení III. SPA  
 • vyrozumět PK obcí SO ORP o vyhlášení III.SPA,
 • upozornit na povinnosti vyrozumět ostatní účastníky povodňové ochrany (obyvatele, firmy)
 • upřesnit  systém hlásné povodňové služby (termíny  a způsob zasílání zpráv)
 • Způsob: email +  krizové SMS
 • vyrozumět PK JMK o vyhlášení III. SPA
 • Způsob: email
 • vyrozumět PK sousedních ORP (Hustopeče, Pohořelice)
 • Způsob: email příp. telefonicky
 • vyrozumět případné další účastníky ochrany před povodní (KOPIS HZS JMK, Povodí Moravy, s.p.)
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP
 • Odpovídá: tajemník PK ORP, pověřený pracovník PK ORP, tajemník KŠ ORP
 • Seznam: PK ORP
 • Způsob:  telefonicky + krizové SMS
 • Svolat PK ORP pokud již nebyla svolána
 • Pokračovat v činnosti HPS
 • zajistit sběr informací od PK obcí SO ORP
 • předávat informace PK JMK (příp. KOPIS JMK)
 • Způsob: email
 • zveřejnit informace na úřední desce a www.zidlochovice.cz
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP
 • Opatření za povodně:
 • Organizace zabezpečovacích a záchranných prací ke zmírnění škod.
 • Převzetí řízení povodně na vyžádání obce nebo zasáhne-li povodeň větší část povodí.
 • Dle potřeby nasazení všech mechanizmů a materiálů k zabezpečení ochrany.
 • Koordinace a řízení činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
 • Vyžadovat v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • V případě potřeby požádat o pomoc složky IZS
 • V případě potřeby organizovat evakuaci, náhradní zásobování atd.
 • Odpovídá: PK ORP
 • Zabezpečit dokumentační  práce
 • fotodokumentaci + videodokumentaci
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP
 • Vést záznamy v povodňové knize
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP

5. Činnost PK ORP při snižování hladiny toků

 • Při poklesu hladiny dle stavu odvolat III.SPA 
 • rozhodne PK ORP (pracovní štáb)
 • informovat PK obcí SO ORP
 • informovat PK JMK
 • informovat další účastníky
 • Způsob: email+ krizové SMS
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP
 • Při poklesu hladiny dle stavu odvolat II.SPA 
 • rozhodne PK ORP (pracovní štáb)
 • informovat PK obcí SO ORP
 • informovat PK JMK
 • informovat další účastníky
 • Způsob: email+ krizové SMS
 • Odpovídá: pověřený pracovník PK ORP
 • Provádět povodňové prohlídky postižených území 
 • ve spolupráci s PK obcí a správci toků
 • Odpovídá: členové PK
 • Zajistit sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní. 
 • Odpovídá: tajemník komise, pověřený pracovník
 • Podílet se na odstraňování povodňových škod. 
 • (mimo investiční akce).
 • Odpovídá: členové PK
 • Zpracovávat souhrnnou zprávu o povodni
 • Odpovídá: tajemník komise, pověřený pracovník

6. Příkazy na ochranu před povodněmi

Podle § 65 zák. č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), jsou správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé vodohospodářských děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, povinni činit opatření na ochranu před povodněmi nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňových orgánů.

Povodňovými orgány, které řídí ochranu před povodněmi, jsou dle zákona – orgány obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a MŽP ČR. Po dobu povodně pak ochranu zabezpečují jakožto povodňové orgány povodňové komise obcí (ohrožená města a obce jsou vyjmenovány v jiné části tohoto plánu), povodňové komise SO ORP, povodňové komise ucelených povodí a ústřední povodňová komise ČR. Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat  příkazy na ochranu před povodněmi a to pouze v nevyhnutelně potřebném rozsahu. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími dle správního řádu, avšak zákon zavazuje jiné státní orgány, právnické a fyzické osoby uposlechnout příkazů povodňových orgánů a zejména:

 • poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky,
 • odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod,
 • trpět odstranění staveb nebo jejich částí a nebo porostu,
 • zúčastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Případné neuposlechnutí příkazu povodňového orgánu právnickou osobou nebo fyzickou osobou při provozování podnikatelské činnosti je správním deliktem tzv. „porušení jiných povinností na úseku vodního hospodářství“, za který ukládá vodoprávní orgán městského úřadu obce s rozšířenou působností pokutu dle § 116 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), v rozmezí od 1.000 Kč do 1.000.000 Kč., u občana by případné nesplnění povinností, uložené vodoprávním orgánem nebo povodňovou komisí při povodni, bylo přestupkem na úseku vodního hospodářství, ve smyslu § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž kompetentním k řešení tohoto přestupku je příslušný vodoprávní orgán.

7. Vyžádání pomoci při povodni

 • Pomoc při situaci nezvládnutelné vlastními prostředky organizuje:
 • Povodňový štáb ORP Židlochovice
 • IZS Jihomoravského kraje (prostřednictvím HZS Židlochovice) 
Vytvořeno 19.10.2016 20:35:15 | přečteno 813x | bibca.janebova
load