3.2. Preventivní opatření


 • Povodňové plány – § 71
 • Soustavně dozírat, zda města a obce zařazená do povodňové ochrany mají sestaveny povodňové plány a zda plní povinnosti jim uložené.
 • Termín: průběžně
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Součinnost: pracoviště krizového řízení MÚ Židlochovice, obecní úřady obcí SO ORP Židlochovice
 • Povodňové prohlídky – §72
 • Zajišťovat povodňové prohlídky v záplavových územích řek a na vybraných objektech.
 • Vyžádat od Povodí Moravy zprávu o současné situaci.
 • Termín: únor – květen
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Součinnost: zástupci dotčených obcí, zástupci správců toků
 • Technicko-bezpečnostní dohled
 • Účastnit se na technicko-bezpečnostním dohledu nad vodohospodářskými díly (hráze Svratka, hráze Litava)
 • Termín: průběžně
 • Odpovídá: V součinnosti se správci vodních toků – MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Odborná školení
 • Zajistit odborné školení příslušných pracovníků obcí, jiných orgánů, právnických a fyzických osob ze SO ORP Židlochovice o ochraně před povodněmi
 • Termín: dle potřeby
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Evidence sil a prostředků
 • Sledovat pracovní síly a věcné prostředky na ochranu před povodněmi, vést seznam těchto prostředků, zabezpečovat jejich vhodné skladování a povolovat jejich použiti pro jiné účely
 • Termín: průběžně
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Součinnost: odbor investic a majetku  MÚ Židlochovice, odbor dopravy MÚ Židlochovice, živnostenský úřad MÚ Židlochovice
 • Aktualizace povodňového plánu ORP
 • Provádět přezkoumání a aktualizaci povodňového plánu SO ORP Židlochovice.
 • Seznamovat s povodňovým plánem a s jeho případnými změnami a doplňky.
 • Termín: dle potřeby, minimál. 1x ročně
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Součinnost: členové PK ORP Židlochovice, zástupci příslušných obcí a měst
 • Prověrka spojení povodňových orgánů
 • Prověřit spojení na povodňové orgány obcí SO ORP Židlochovice, případně další účastníky povodňové ochrany
 • Termín: 1x ročně
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Součinnost: pracoviště krizového řízení MÚ Židlochovice
 • Zabezpečení ochrany před povodněmi
 • Řešit preventivně organizační či jiné závažné otázky zabezpečení ochrany před povodněmi, týkající se správního obvodu ORP Židlochovice
 • Termín: průběžně
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Předpovědní povodňová služba
 • Prověření připravenosti na povodně
 • V době nebezpečí povodně na základě informací předpovědní povodňové služby ČHMÚ, upozornit podle potřeby ostatní orgány a obce na nebezpečí povodně, vyžadovat jejich dosažitelnost, popř. prověřit jejich připravenost.
 • Termín: dle potřeby
 • Odpovídá: MÚ Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Součinnost: pracoviště krizového řízení MÚ Židlochovice 
Vytvořeno 19.10.2016 20:33:30 - aktualizováno 5.5.2021 21:50:37 | přečteno 735x | bibca.janebova
load