2.6. Ohrožení

Povodně

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

 • Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:
 • dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
 • déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

1. Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je způsobena přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

 • Příčiny přirozených povodní:
 • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků,
 • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích,
 • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (přívalovými dešti), /i přes 100 mm na několik málo hodin/ zasahujícími poměrně malá území, mohou se vyskytovat kdekoliv, mají extrémně rychlý průběh. Tyto povodně jsou někdy označovány jako „bleskové povodně“,
 • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích, i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.
 • Přirozené povodně ve správním obvodu ORP Židlochovice:
 • Silné srážky s vysokými denními úhrny (letní povodeň), tání sněhu a srážek (zimní a jarní povodeň):
 • povodí Svratky (Popovice, Rajhrad, Holasice, Blučina, Vojkovice, Židlochovice, Hrušovany, Nosislav, Unkovice, Žabčice, Přísnotice),
 • povodí Litavy (Židlochovice, Vojkovice, Rajhradice, Opatovice, Blučina, Měnín, Žatčany),
 • povodí Jihlavy (Medlov).
 • Nástup povodně je relativně rychlý, v rozmezí několika desítek hodin až dnů. Voda s velkou pravděpodobností vybřeží uvnitř záplavového území Q100 (v rozsahu podle mohutnosti povodně).
 • Lokální povodně, vznikající v důsledku přívalových dešťů (letní povodně – krátkodobé srážky trvající několik minut až desítek minut o velké intenzitě 50 – 130 mm):
 • mohou zasáhnout kteroukoli obec správního obvodu ORP Židlochovice.
 • Soustředěná voda má značnou rychlost a značnou unášecí sílu. Rychle plní průtočnou kapacitu koryt malých toků, rychle zanáší průtočné profily propustků a mostů.  Voda s velkou pravděpodobností vybřeží nebo se soustředí v tzv. „místech ohrožených povodní“, které jsou známy z předešlých lokálních povodí či povodňových epizod, tedy i mimo stanovené záplavové území Q100.

2. Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň může vzniknout působením umělých vlivů, tj. situací, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

 • narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (ZPV 1)
 • porucha hradicích konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (ZPV 2)
 • nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (ZPV 3).
 • Příčiny zvláštních povodní:
 • Při zvláštní povodni jde většinou o protržení hráze vodního díla. Její příčiny mohou být následující:
 • technická příčina,
 • silné zemětřesení,
 • letecká katastrofa,
 • teroristický útok,
 • válečný konflikt.
 • Obecně lze konstatovat, že riziko jejich vzniku je velmi nízké, což vyplývá z velmi nízké pravděpodobnosti výskytu výše uvedených příčin.
 • Zvláštní povodně ve správním obvodu ORP Židlochovice:
 • Ve správním obvodu ORP se nenacházejí vodní díla I. a II. kategorie. Ke zvláštní povodni velkého rozsahu, kdy by rozsah ohrožených území přesahoval záplavové území, může dojít při narušení vodních děl na toku Svratka: vodní nádrž Brnovodní nádrž Vír, na toku Jihlava: vodní nádrž Dalešice, vodní nádrž Mohelno, vodní nádrž Mostiště. K menším povodňovým epizodám může dojít např. protržením hráze rybníku, zanedbáním nebo nesprávnou manipulací na jezu, nesprávnou funkcí jezu apod.)


Souhrnný přehled vodních nádrží, vodních děl, ovlivňujících objektů, ohrožujících objektů, rizikových míst:

1. Objekty – vodní nádrže

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů apod. Vodní díla mohou mít významný vliv na vodní poměry v území.

Č.Id.PopisNázevObec
1ZM10_5951rybníkBlučiňákBlučina
2415031220001vodní nádržBratčice
3415031250005rybníkHrušovany u Brna
4416040050001vodní nádržMedlov
5416040050003vodní nádržMedlov
6415031040006vodní nádržMěnín
7415031060003vodní nádržMoutnice
8MZE2012_SN_199suchý poldrSlatinaNosislav
9415031120005rybníkOpatovice
10415031120004vodní nádržOpatovice
11415031120010vodní nádržOtmarov
12415031250008rybníkLhétaPřísnotice
13415031240001vodní nádržSyrovice
14415031250006rybníkUnkovice
15415030273001koupalištěVojkovice
16415031250004rybníkŠimlochyVojkovice
17415031250001vodní nádržŽabčice
18415030890002vodní nádržŽatčany
19415030900002vodní nádržŽatčany
20415030210001vodní nádržRajhrad
21415031120002retenční nádržBajtlákRajhradice
22415031060002rybníkTěšanyTěšany
23415031250002rybníkŠejbaVojkovice
24415031250007mokřadŽidlochovice

png-info Související informace: mapa

png-info Související informace: POVIS

2. Místa omezující odtokové poměry

Id.Vodní tokNázevObec
14421Ivanovický p.Mokřad HabřinaRajhrad
14423Ivanovický p.Stavidlo závlahové nádrže na Ivanovickém potoceRajhrad
11406JezeroLávka pro pěší pod č.p. 42Medlov
11405JezeroLávka pro pěší pod hasičskou zbrojnicíMedlov
11404JezeroSilniční mostek před městysem (směr Němčičky)Medlov
11403JihlavaMost k místní části Medlovský mlýnMedlov
14187Litava416-012 Most LitavaŽidlochovice
8480nepojmenovaný
(415590200200)
MOOP_Rajhrad_06Rajhrad
8479nepojmenovaný
(415590200200)
MOOP_Rajhrad_05Rajhrad
8475nepojmenovaný
(415590200200)
MOOP_01Rajhrad
6528SvratkaMOOP_1Vojkovice
8476SvratkaMOOP_Rajhrad_02Rajhrad
8481SvratkaMOOP_Rajhrad_07Rajhrad
14422SvratkaLevobřežní hráz SvratkyRajhrad
14424SvratkaVodní zdroj VojkoviceVojkovice
14186Svratka416-013 Most lanovýŽidlochovice
14426SvratkaPPO – hráze 2 – od mostu po VojkoviceŽidlochovice
14425SvratkaPPO – hráze 1 – ČOV-mostŽidlochovice
6541ŠatavaMOOP_08Vojkovice
6539ŠatavaMOOP_06Vojkovice
6531Vojkovický náhon MOOP_2Vojkovice
6536Vojkovický náhonMOOP_03Vojkovice
11367Vojkovický náhonLávka pro pěšíHolasice
8482Vojkovický náhonMOOP_Rajhrad_08Rajhrad
8477Vojkovický náhonMOOP_Rajhrad_03Rajhrad
8478Vojkovický náhonMOOP_Rajhrad_04Rajhrad
6537MOOP_04Vojkovice
6538MOOP_05Vojkovice
6540MOOP_07Vojkovice

png-info Související informace: mapa 

png-info Související informace: POVIS

3. Kontaminovaná místa a skládky

Id.NázevObec
1031348571Areál AGROSERVISRajhradice
1031348463Sběrný dvůr RajhradiceRajhradice
1031348447Sběrný dvůr ŽidlochoviceŽidlochovice

png-infoSouvisející informace: mapa

png-infoSouvisející informace: POVIS

4. Místa ohrožená bleskovou povodní

Id.NázevPopisObec
7959Holasice – ČtvrtěOhrožení vodou stékající ze svahů nad obcíHolasice
7960Holasice – ul. BrněnskáUcpání propustku pod silnicí č. II/425Holasice
5008Raj_01Splachy z polí severozápadně od městaRajhrad
11480Retenční nádrž Bajtlákv intravilánu obce – při intenzivních deštích nutno přečerpávatRajhradice
3490VojkoviceSplachy z polí přitékají z lokality Přičky a pod železnicí
vtékají do obce, kde zaplavují ulici a přlehlé objekty
Vojkovice
11212Židlochovice
– ul. Legionářská
Splachy z konce VýhonŽidlochovice

png-info Související informace: mapa 

png-info Související informace: POVIS

5. Čistírny odpadních vod

 • ČOV Židlochovice
 • ČOV Rajhrad
 • ČOV Popovice
 • ČOV Blučina
 • ČOV Měnín
 • ČOV Moutnice
 • ČOV Těšany
 • ČOV Hrušovany
 • ČOV Žabčice
 • ČOV Ledce

6. Stavby na ochranu před povodněmi

 • Hráze Židlochovice I., II.
 • Obec: Židlochovice
 • Vodní tok: Svratka
 • Hráz Těšany
 • Obec: Těšany
 • Vodní tok: Borkovanský potok

 7. Vodní elektrárny:

 • VE Vojkovice
 •  Obec: Vojkovice
 • Vodní tok: Svratka
 • VE Rajhrad
 • Obec: Rajhrad
 • Vodní tok: Svratka 
Vytvořeno 19.10.2016 20:28:27 | přečteno 1462x | bibca.janebova
load