2.5. Odtokové poměry

Z hlediska povodní jsou na území SO ORP Židlochovice významné toky Svratka, Jihlava, Litava. Vodní díla I. a II. kategorie (dle technicko-hospodářského dozoru) se na území správního obvodu nenacházejí, ale povodňové nebezpečí mohou vyvolat vodní nádrže Vír a Brno na řece Svratce, Dalešice a Mohelno na řece Jihlavě. Povodňové nebezpečí může vzniknout i na menších tocích při lokálních srážkách, dále pak povodně způsobené ledochodem.

1. Vodní poměry

Vodní tok SVRATKA

V  úseku Svratky od Židlochovic  po  Nosislav  je  inundační  plocha  ohraničena  svahem a  zasahuje 0 – 100 m ke státní silnici Židlochovice – Nosislav. Na pravé straně sahají mohutné inundační plochy šířky 2000 – 2500 m až k obytným částem obcí Přísnotice, Žabčice, Unkovice.

V úseku vojkovický most – Židlochovice je Svratka při Q100 na levé straně sevřena mezi valem silnice Vojkovice – Židlochovice – Nosislav, nad zaústěním Litavy do Svratky, zasahuje inundační území 100 – 150 m od koryta po silnici. Na pravé straně je rozlivu zabráněno nově vybudovanou protipovodňovou ochranou (hráz a tížní betonová zeď) až po konec obytné zástavby na Brněnské ulici. Na pravé straně v úseku mezi vojkovickým mostem a začátku protipovodňových hrází zasahuje inundační území až po obec Hrušovany u Brna, přičemž nezasahuje zástavbu v Židlochovicích. Toto inundační území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje skupinového vodovodu na k.ú. Vojkovice, dále zasahuje okraj zástavby obce Vojkovice a areál koupaliště.

Pravobřežní rozliv zasahuje okraj zástavby obce Vojkovice i nad vojkovickým mostem v prostoru kolem zaústění Mlýnského náhonu.

Dále až po konec správního obvodu je levý břeh kapacitní a dochází jen k pravobřežnímu rozlivu až do vzdálenosti 1000 m avšak mimo zastavěná území.

 • Přítoky:
 • pravobřežní Šatava (mimo SO ORP – u Uherčic)
 • – Syrůvka – levobřežní přítok Šatavy (u Ledců)
 • – Lejtna – levobřežní přítok Šatavy (u Bratčic)
 • levobřežní Litava (v Židlochovicích)
 • levobřežní Ivanovický potok (u Rajhradic)
 • pravobřežní Bobrava (nad Popovicemi)
 • Mlýnský náhon od jezu v Rajhradě přes Holasice a Vojkovice.

Vodní tok JIHLAVA:

Ve správním obvodu zasahuje řeka Jihlava jen katastr obce Medlov. Inundace se soustřeďuje převážně do levobřežního prostoru, kde jsou zatápěny zemědělské a lesní pozemky. Na pravém břehu sleduje zátopová čára odsazenou ochrannou hráz, objekty Medlovského Mlýna leží uvnitř zátopového území. Na levém břehu je do zátopového území zahrnuta část zástavby Medlova v prostoru vodní plochy Jezero.

Vodní tok LITAVA:

Koryto řeky Litavy je po celé délce správního obvodu upraveno na Q 100. Pozornost musí být věnována zpětnému vzdutí kanalizace a zatopení příkopů.

 • Přítoky:  
 • pravobřežní Dunávka (u Blučiny)
 • levobřežní Moutnický potok (mezi Blučinou a Měnínem)
 • levobřežní přítok Moutnického potoka- Šitbořický potok
 • pravobřežní Říčka (u Měnína)
 • levobřežní Hranečnický potok (u Zatčan)
 • v Těšanech Borkovanský potok

2. Analýza časových možností

Postupové doby povodňových průtoků jsou k dispozici pro řeku Svratku v úseku Brno – Židlochovice. Průtok a postup povodňových vln může být také zpomalen díky rozlivům do inundačního prostoru vodního toku. Vývoj povodňové situace ovlivňuje skutečný stav nasycení půd a vývoj počasí.

orp odtokove pomery, obrázek se otevře v novém okně

 • Postupová doba
 • Vodní tok: SVRATKA
 • Počáteční úsek: Brno – ř.km. 52,700 (přehrada Brno)
 • Konec úseku: Židlochovice – ř.km. 28,00 (hlásný profil Židlochovice)
 • Délka úseku: 24,7 km
 • Doba postupu: min. 4, max. 8 hodin
 • Rychlost postupu: min. 3,087 km/h, max. 6,175 km/h

3. Ohrožení  a místa omezení odtokových poměrů  

png-info, obrázek se otevře v novém okně Související kapitola: 2.6. Ohrožení

Vytvořeno 19.10.2016 20:27:12 | přečteno 973x | bibca.janebova
load