1.2. Povodňové plány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Povodňový plán ORP Židlochovice

 • uložen na městském úřadě Židlochovice, odbor životního prostředí
 • Obsahuje stanovení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise obce s rozšířenou působností Židlochovice.
 • Je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 – pro tvorbu povodňových plánů.
 • Povodňový plán ORP Židlochovice je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Členění povodňového plánu:

 • část úvodní (informace o povodňovém plánu, stanovení povodňového orgánu a správce vodních toků)
 • část věcná (informace o území, základní hydrologické údaje, stanovení rozsahu ohrožení, charakteristika ohrožených a ohrožujících objektů, opatření k ochraně před povodněmi, stanovení stupňů povodňové aktivity)
 • část organizační (kontakty na povodňové komise, organizaci povodňové služby, způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity, způsob řešení povodňové situace, způsob vyrozumění a varování, způsob evakuace obyvatel, spojení na důležité organizace)
 • část grafická (záplavové mapy, záplavová území, evidenční listy hlásných profilů a vodních děl)
 • přílohy

Digitalizace povodňového plánu:

 • zveřejněn na webových stránkách města Židlochovice 
 • podklady zveřejněny v povodňovém informačním systému  POVIS
 • soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové situace. Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy. Usnadňuje tak vyhledávání a používání těchto informací.


Povodňový plán Jihomoravského kraje

 • Vydal: Kajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
 • Zveřejněn: kr-jihomoravsky.czPOVIS


Povodňový plán ČR

 • Vydal: Ministerstvo životního prostředí
 • Zveřejněn: dpp.cz


Povodňové plány obcí správního obvodu ORP Židlochovice

Ve správním území ORP Židlochovice (24 bocí) bylo administrativně stanoveno záplavové území vodních toků Svratka, Jihlava a Litava. Záplavové území bylo vyhlášeno pro katastrální území 16 obcí, které jsou povinny zpracovat povodňové plány obcí.

 • PP obce Blučina 
 • Záplavové území: Svratka, Litava
 • Datum vydání: 09.06.2008
 • PP obce Holasice
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání: 30.09.2014
 • Digitální PP: edpp.cz/dpp/holasice/
 • PP obce Hrušovany u Brna
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání: 02.05.2005
 • PP městyse Medlov
 • Záplavové území: Jihlava
 • Datum vydání: 15.10.2014
 • Digitální PP: edpp.cz/dpp/medlov/
 • PP obce Měnín
 • Záplavové území: Litava
 • Datum vydání: 02.05.2005
 • PP obce Nosislav
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání: 08.03.2004
 • PP obce Opatovice
 • Záplavové území: Svratka, Litava
 • Datum vydání:
 • PP obce Popovice
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání:
 • PP obce Přísnostice
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání: 09.06.2008
 • PP města Rajhrad
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání: 16.12.2013
 • Digitální PP: edpp.cz/dpp/rajhrad/
 • PP obce Rajhradice
 • Záplavové území: Svratka, Litava
 • Datum vydání: 06.11.2014
 • Digitální PP: rajhradice.cz
 • PP obce Unkovice
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání: 02.05.2005
 • PP obce Vojkovice
 • Záplavové území: Svratka, Litava
 • Datum vydání: 29.05.2013
 • Digitální PP: edpp.cz/dpp/vojkovice
 • PP obce Žabčice
 • Záplavové území: Svratka
 • Datum vydání: 22.11.2006
 • PP obce Žatčany
 • Záplavové území: Litava
 • Datum vydání: 02.05.2005
 • PP města Židlochovice
 • Záplavové území: Svratka, Litava
 • Datum vydání: 24.11.2014
 • Digitální PP: www.zidlochovice.cz


Krizové plány

V případě vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, mohou převzít řízení ochrany před povodněmi orgány určené dle tohoto zákona. Krizové orgány se při své činnosti řídí krizovými plány.

Krizový plán ORP Židlochovice

 • Vydal:  Městský úřad Židlochovice, pracoviště krizového řízení
 • plán je neveřejný

Krizový plán Jihomoravského kraje

 • Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje, kancelář hejtmana
 • plán je neveřejný 
Vytvořeno 19.10.2016 20:20:10 | přečteno 1636x | bibca.janebova
load