3.9. Náklady a náhrady

Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

  • Opatření na ochranu před povodněmi, která vymezí programy opatření vycházející z plánů hlavních povodí České republiky, hradí stát. Pokud jsou součástí takových opatření technická zařízení, hradí stát také jejich provoz.
  • Opatření na ochranu před povodněmi, která vymezí programy opatření vycházející z plánů oblastí povodí, hradí kraje, které za tím účelem vyčleňují v rámci svého rozpočtu přiměřenou rezervu sloužící pro krytí ostatních opatření na ochranu před povodněmi v regionu ucelených povodí. Stát může na tato opatření přispět.
  • Jednotlivé obce mohou činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opatření přispět. Obce mohou požádat vlastníky majetku, který je těmito opatřeními chráněn, o příspěvek na jejich výstavbu.
  • Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi.
  • Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto vodních dílech.
  • Náklady na záchranné práce, kromě nákladů podle odstavce 4, hradí obce, kraje a stát v souladu s působnostmi v systému povodňové ochrany podle rozpočtových pravidel.

Majetkové újmy vzniklé v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně:Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně

  • povodňovou komisí obce hradí obec,
  • povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s rozšířenou působností,
  • povodňovou komisí kraje hradí kraj,
  • Ústřední povodňovou komisí hradí Ministerstvo životního prostředí.

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou:

Státní pomoc při obnově území postiženého povodní se uskutečňuje na základě a po splnění postupu a podmínek vymezených zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou nebo jinou pohromou a dále podle Nařízení vlády č. 399/2002 Sb., ze dne 21. srpna 2002, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Upozornění: Státní pomoc může být poskytnuta, byl-li v daném území vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. 

Vytvořeno 17.10.2016 23:36:59 | přečteno 592x | bibca.janebova
load