3.8. Dokumentační práce

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

 • K tomu zejména slouží:
 • záznamy v povodňové knize,
 • průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků,
 • označování nejvýše dosažené hladiny vody,
 • zaměřování a zakreslování záplavy,
 • fotografické snímky a filmové záznamy,
 • účelový terénní průzkum a šetření.

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracují do jednoho měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Prohlídky po povodni

Budou prováděny minimálně při dosažení II. a vyššího SPA do 14 dnů po odvolání posledního stupně povodňové aktivity.

 • Provádí se minimálně:
 • v úseku toku řeky na katastrálním území města členové povodňové komise a štábu se zástupci správce toku,
 • prohlídka stavu protipovodňové ochrany dle manipulačního řádu provádí pracovníci OIM,
 • kontrola stavu použitých vlastních prostředků pro zvládání povodně, případně jejich doplnění provádí pověření členové PK

O prohlídkách musí být pořízen zápis s návrhy na odstranění závad.

Záznamy v Povodňové knize

Veškeré informace, zprávy, příkazy při nebezpečí povodně a v jejím průběhu se zaznamenávají v povodňové knize. Povodňová kniha je uložena společně s další dokumentací v kanceláři starosty města Židlochovice. Záznamy do povodňové knihy provádí pověřený člen PK města Židlochovice.

 • Obsah záznamů:
 • evidenční číslo zprávy,
 • datum a čas a způsob přijetí (datum a čas a způsob předání),
 • od koho byla přijata (komu byla předána),
 • obsah zprávy, informace, rozhodnutí, příkazu, opatření (doslovné znění),
 • podpis zapisovatele

Povodňová kniha může být vedena také prostřednictví povodňového systému POVIS.

Zákresy do pracovních map

Do pracovních map se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace – zejména se jedná o lokality, prostory a objekty zasažené povodní, objížďky, umístění protipovodňových zábran, evakuační trasy, evakuační místa, kontrolní stanoviště, sklady humanitární pomoci, místa nouzově ubytovaných osob apod. Záznamy se provádějí v intervalech podle potřeby. K zákresu se uvede časový údaj vzniku, trvání či zjištění nastalé situace. Pracovní mapy lze vést rovněž na PC pomocí speciálních nástrojů.

Dokumentační práce v terénu

Foto a video dokumentaci o průběhu povodně zajišťuje určená pracovní skupina povodňové komise města Židlochovice. Dokumentace slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni. Eviduje se v povodňové knize.

Souhrnná zpráva o povodni

 • Povodňové orgány zpracovávají zprávu o povodni v případě že:
 • byl vyhlášen II. nebo III. SPA,
 • došlo k povodňovým škodám,
 • byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Tato zpráva je zpracována do 1 měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 3 měsíců po ukončení povodně a je předávána k využití povodňovému orgánu vyššího stupně.

 • Souhrnnou zprávu o povodni na území města Židlochovice:
 • zašle tajemník komise na odbor životního prostředí MÚ Židlochovice,
 • předloží ji do nejbližšího jednání rady města.
 •  ikona souborupříloha
Vytvořeno 17.10.2016 23:35:25 - aktualizováno 6.5.2021 21:16:28 | přečteno 510x | bibca.janebova

Navigace

Bezpečnost obyvatel

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 538 216
Za týden: 143 986
Za den: 7 241
Online návštěvníků: 55
load