3.4. Řešení situace při povodni

Povodňovým orgánem při povodni pro území města Židlochovice je

1. Činnosti povodňové komise při I. SPA

 • SPA I. nastává při:
 • při dosažení hladiny řeky Svratky v hlásném profilu Židlochovice – 250 cm
 • při dosažení hladiny řeky Litavy v hlásném profilu Blučina_H – 284 cm
 • při náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • při srážkách velké intenzity na území povodí řek Svratky a Svitavy dle ČHMÚ Brno
 • při souvislém zamrznutí řeky
 • při nepříznivém vývoji bezpečnosti vodních děl Vír, Brno, Jez Komín
 • při mimořádném vypouštění nebo nepříznivém odtoku z přehrady Brno
 • Činnosti:
 • tajemník PK nebo pověřený člen komise mobilizuje kontakty
 • organizuje se hlásná služba, hlídková služba
 • uzavírají se kanalizační výpusti do řeky Svratky provozovatelem kanalizace dle manipulačního řádu – č.8, 19, 18, 20, (VAS)
 • uzavřou se vyústě 17,16,
 • zkontroluje se uzavření zpětných klapek 1, 18, D4, D5 a uzávěr 22
 • zkontroluje se funkčnost všech ostatních uzávěrů
 • provádí se příprava čerpání z uzavřených kanalizačních řádů dle manipulačního řádu ČOV a kanalizace
 • zkontroluje se práh pro osazení mobilního hrazení
 • kontrola uzávěrů (šoupě) v příkopu pod silnicí k ČOV
 • kontrola propustku pod silnicí do Hrušovan
 • určený pracovník povodňového štábu oznamuje změny stavu hladiny řeky tajemníkovi povodňové komise nebo pověřenému členu komise v intervalu 6 – 8 , dosažení úrovně 300 cm oznamuje neprodleně po zjištění
 • zkontroluje se stav protipovodňové ochrany,
 • provádějí se záznamy do povodňové knihy.

2. Činnosti povodňové komise při II. SPA

 • SPA II. se vyhlašuje:
 • při dosažení hladiny 300 cm na řece Svratce v hlásném profilu Židlochovice a Vojkovice_H
 • při dosažení hladiny 334 cm na řece Litavě v hlásném profilu Blučina_H
 • při výrazném a rychlém stoupání hladiny, při kterém hrozí vylití z koryta nebo dojde k vylití
 • při přechodném stoupnutí hladiny při současném chodu ledů
 • při ohrožení vzniku ledových barier
 • při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti vodních děl přehrada Brno, Jez Rajhrad
 • při nepříznivém odtoku vody z vod. děl vytvářejících vlnu odpovídající hladině 300 cm na řece Svratce
 • Kdo vyhlašuje:
 • při dosažení hladiny v hlásných profilech Židlochovice, Vojkovice_H a Blučina_H Povodňová komise ORP Židlochovice pro celé území ORP
 • v případě lokální záplavy může SPA II. vyhlásit Povodňová komise města Židlochovice
 • Činnost:
 • pokračuje činnost z prvního stupně
 • povodňová komise zahájí činnost
 • uveden do činnosti povodňový štáb
 • uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce
 • provádějí se opatření ke zmírněnému průběhu povodně
 • navázán kontakt se správcem toku a PK ORP
 • kontrola uzavření klapek 11 a 12
 • uzavírají se kanalizační výpusti do řeky provozovatelem kanalizace dle manipulačního řádu – č. 15, 21 (VAS)
 • zahájí činnost hlídková služba
 • hlídková služba oznamuje změny stavu hladiny řeky hlásné službě povodňové komise města vintervalu 4 hod., dosažení úrovně 350 cm oznamuje neprodleně po zjištění (předseda povodňové komise může podle potřeby intervaly upravit).

Při hlášeném řízeném odtoku z Brněnské přehrady, který na řece Svratce v hlásném profilu v Židlochovicích nepřekročí průtok Q = 105 m3/s , tj. úroveň 320 cm není nutno SPA II. vyhlašovat za předpokladu uzavření kanalizačních klapek 12, 11 a vyústí 15, 21.

3. Činnosti povodňové komise při III. SPA

 • SPA III. se vyhlašuje:
 • při dosažení hladiny 350 cm na řece Svratce v hlásném profilu Židlochovice a Vojkovice_H
 • při dosažení hladiny 384 cm na řece Litavě v hlásném profilu Blučina_H
 • při bezprostředním nebezpečí ohrožení životů a majetku v zátopovém území
 • při vzniku kritické situace na vodním díle pokud hrozí havárie doprovázená vznikem průlomové vlny
 • při mimořádné vypouštění anebo nepříznivém průtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající třetímu stupni na vodočtu
 • Kdo vyhlašuje:
 • při dosažení hladiny v hlásných profilech Židlochovice, Vojkovice_H a Blučina_H Povodňová komise ORP Židlochovice pro celé území ORP
 • v případě lokální záplavy může SPA III. vyhlásit Povodňová komise města Židlochovice
 • Činnost:
 • pokračují aktivity z 1. a 2. stupně
 • hlídková služba oznamuje změny stavu hladiny řek hlásné službě povodňové komiseměsta v intervalu 2 hod., od dosažení úrovně 400 cm na řece Svratce oznamuje stoupání hladiny po 10 cm neprodleně po zjištění. Předseda povodňové komise může podle potřeby intervaly upravit.
 • provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce
 • uvádí se do plné pohotovosti JSDH, Městská policie, VAS a.s. středisko Židlochovice
 • případně vyžádání pomoci prostřednictvím povodňové komise ORP
 • uzavírají se kanalizační výpusti do řeky Svratky provozovatelem kanalizace dle manipulačního řádu – č., 5, 6, 7,13, (VAS) a 12 (město)
 • kontrola uzavření uzávěrů D1, D2, D3
 • provádí se kontrola vpustí na ul. Masarykova (nad výustěmi 2, 3)
 • zkontrolovat čistotu propustku pod silnicí Židlochovice- Hrušovany
 • kontrola nátoku do výustě 14
 • kontrola uzávěrů v příkopu pod silnicí k ČOV
 • aktualizovat kontakt s Českými drahami – Dopravní cesty
 • přehradit pytli s pískem úsek na ul. Strejcův Sbor u Farského potoka
 • kontrola stavu na ul. Masarykova
 • vyhlásit městským rozhlasem zprávu o situaci a varování pro majitele garáží u Litavy
 • zkontrolovat zahrádkářskou oblast Pastviska a u Litavy
 • cca při výšce hladiny 450 cm zatěsnit vpusť u vjezdu k úřadu na Nádražní ulici (nátok výustí č. 19) a vpusť na ul. kpt. Rubena u ulice Jiráskova
 • cca do výšky hladiny 500 cm utěsnit šachtu  – šoupě na kanalizaci mezi garážemi na ul. Brněnská  (nátok výustí  č. 22)

Při reálné hrozbě přelivu na Brněnské ulici – výška hladiny řeky Svratky na vodočtu 500 cm, (přeliv může nastat při výšce hladiny cca 540 cm na vodočtu):

 • úzce spolupracovat s PK ORP Židlochovice a obcemi Vojkovice, Hrušovany, Nosislav, Unkovice, Žabčice, prověřit telefonní spojení, informovat je o přípravě na otevření odtoku do inundace
 • vyrozumět správce koupaliště, VAS, SÚS JMK a Dopravní cesty Českých drah o zvýšeném nebezpečí odtoku do inundace
 • ve spolupráci s PK Vojkovice uzavřít průjezd ulicí Brněnskou, osadit dopravní značky Zákaz vjezdu a osadit zábrany při vyústění ul. Brněnské na komunikaci Vojkovice – Židlochovice
 • osadit mobilní hrazení na ul. Brněnská (trvá cca 30 minut) – JSDH
 • připravit provizorní hrazení (pytle s pískem k silnici Židlochovice – Hrušovany, vaky k železničním kolejím)
 • dohodnout s PK ORP uzavření silnice III/41619 do Hrušovan
 • uzavřít všechny uzávěry – včetně šoupat v příkopu u silnice do Žabčic a uzávěru propustku pod silnicí do Hrušovan (vede do zámeckého parku)
 • kontrola činností dle manipulačního řádu protipovodňové ochrany II (viz příloha P4)
 • nepřetržitá kontrola u lanového mostu a lávky (odstraňovat překážky)
 • dle situace zvážit, zda zakázat vstup na lávku
 • příprava evakuace ohrožených objektů ul. Masarykova
 • zkontrolovat zahrádkářskou oblast Pastviska a chatky v zahrádkách kolem Litavy – zákaz pobytu osob
 • varovat obyvatele o možnosti uzavření silnice do Hrušovan i do Žabčic (koordinace s PK ORP)

Před dosažením  kritické hladiny řeky Svratky cca  520 cm na vodočtu:

Při odtoku do inundace mezi Hrušovany u Brna a Židlochovicemi:

 • uzavřít mobilním hrazením protipovodňovou hráz v inundaci
 • JSHD osadí vaky na železniční koleje – oznámí se Českým drahám – Dopravní cesty a PK ORP
 • osadit pytle s pískem přes silnici Židlochovice – Hrušovany (dle pokynů  PK ORP a ve spolupráci se SÚS)
 • kontrola výšky u silnice Židlochovice-Hrušovany a propustnosti propustku
 • zamezit nátoku do Židlochovic propustky (do parku, u Osevy, příkop u silnice do Žabčic)
 • možná evakuace domů v ul. Masarykova (dle situace, historicky neověřeno)

4. Vyžádání pomoci při povodni

 • Pomoc při situaci nezvládnutelné vlastními prostředky organizuje:
 • Povodňový štáb ORP Židlochovice
 • IZS Jihomoravského kraje (prostřednictvím HZS Židlochovice) 
Vytvořeno 17.10.2016 23:30:23 | přečteno 693x | bibca.janebova
load