2.9. Realizovaná opatření

Město Židlochovice má na pravém břehu řeky Svratky vybudovanou protipovodňovou ochranu sestávající ze sypaných hrází a tížních betonových zdí, doplněna je mobilním hrazením.  Město je ochráněno i proti nástupu vod z inundace. Ochrana byla vybudována v roce 1999 – I. etapa a v roce 2006 byla dobudována II. etapa. Rekonstrukce staré hráze v úseku od lávky po ČOV byla provedena v roce 2008. Vlastníkem II. etapy je Povodí Moravy, s.p.. Ostatní protipovodňovou ochranu vlastní město Židlochovice. Celá protipovodňová ochrana je ve správě města Židlochovice.

1. Svratka, Židlochovice – protipovodňová ochrana – I. etapa

Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana intravilánu města Židlochovic spolu s územně související částí Vojkovic a jímacími územními prameništi Hrušovany-Vojkovice.

 • Stavba je členěna do 3 stavebních objektů:
 • SO 01 Úsek mezi ČOV a mostem v Židlochovicích
 • SO 02 Úsek p.b. Svratky nad mostem v Židlochovicích
 • SO 03 Inundace a jímací území Vojkovice
 • Stavební povolení vydal: Okresní úřad Brno-venkov, ŽP/1877/99-J, 25.3.1999
 • Kolaudační rozhodnutí vydal: Okresní úřad Brno – venkov, ŽP/6766/99-J, 11.10.1999
 • Vlastník stavby: Povodí Moravy, s.p.
 • Správce vodního díla: Město Židlochovice

2. Svratka, Židlochovice – protipovodňová ochrana – II. etapa

Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana intravilánu města Židlochovic, a to proti nátokovým vodám řízeně vypuštěných z toku Svratky mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi při povodních do inundačního území na pravém břehu u Židlochovic. Řízená inundace je řešena v samostatném manipulačním a provozním řádu.

 • Stavba je členěna do 4 stavebních objektů:
 • SO 01 Snížení nivelity silnice III/41619
 • SO 02 Doplnění ochranných hrází
 • SO 03 Ochranná hráz zeď
 • SO 04 Přeložka optického kabelu
 • Stavební povolení vydal: Městský úřad Židlochovice, OZP/681/2006, 9.6.2006
 • Kolaudační rozhodnutí vydal: Městský úřad Židlochovice, OZP/5306/2007, 9.7.2007
 • Vlastník stavby: Povodí Moravy s.p.
 • Správce vodního díla: Město Židlochovice

3. Lokální výstražný a varovný systém města

V roce 2014 se realizoval projekt na vybudování lokálního výstražného a varovného systému pro město Židlochovice. Projekt zahrnoval zpracování digitálního povodňového plánu města Židlochovice a nainstalováno vysílací zařízení, které provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací zařízení bylo doplněno o modul napájení na zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému (IZS), sloužící jakožto Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). Součástí vysílacího zařízení je také modul telefonního vstupu pro urgentní spouštění varovného hlášení pověřenou osobou. Pro ozvučení obce bylo instalováno 66 ks bezdrátových hlásičů se 165 ks reproduktorů. Bezdrátový rozhlas je možné ovládat přes PC. Byly instalovány 2 elektronické sirény, které zpracovávají uložené zvukové soubory. Pro měření stavu vodních hladin byl na mostě ve Vojkovicích přes Svratku instalován manometrický hladinoměr a vodoměrná lať.


Vytvořeno 17.10.2016 23:21:44 | přečteno 1141x | bibca.janebova
load