2.6. Ohrožení

Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Přirozená povodeň:

Přirozená povodeň je způsobena přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Příčiny:

 • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků,
 • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích,
 • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (přívalovými dešti), (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území, mohou se vyskytovat kdekoliv, mají extrémně rychlý průběh. Tyto povodně jsou někdy označovány jako „bleskové povodně“.
 • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích, i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.

Na území města Židlochovice jsou přirozené povodně způsobovány nejčastěji silnými srážkami s vysokými dnními úhrny (letní povodně) a při kombinaci tání sněhu a srážek (zimní a jarní povodeň). Nástup povodně je relativně rychlý, v rozmezí několika desítek hodin až dnů.

Povodňová aktivita nastává při dosažení limitů na hlásném profilu Židlochovice:

Doba doběhu vody z Brněnské přehrady do Židlochovic ve standardní povodňové situaci činí 6 hodin (4 – 9 hodin dle průtoku), z Brna – Poříčí 4 – 4,5 hod., z Bílovic cca 5,5 až 6 hod.

Přirozená povodeň nastává při jarním tání v povodí Svratky (pokud není zachycena VD Vír a Brno) a Svitavy. Podobně může nastat při přívalových, nebo dlouhotrvajících deštích v obou povodích, kdy průtok v hlásném profilu Židlochovice dosáhl Q5, (208 m3/s, tj. odečtená hladina cca 475 cm na limnigrafu). K povodni dochází obvykle spolupůsobením povodňových průtoků v minimálně regulované Svitavě a přelivem, případně vynuceným odtokem z přehradních zdrží Vír a Brno na Svratce. Při Q100se předpokládá průtok korytem Svratky v Židlochovicích cca 285 m3/s a průtok inundací cca 125 m3/s při výšce hladiny, dosahující na limnigrafu cca 570 cm.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými účinky:

Jedná se o lokální povodně, vznikající v důsledku přívalových dešťů (letní povodně – krátkodobé srážky trvající několik minut až desítek minut o velké intenzitě 50 – 130 mm). Na území města Židlochovice se vyskytují při odtoku přívalových vod z Výhonu. Soustředěná voda má značnou rychlost a značnou unášecí sílu. Rychle plní průtočnou kapacitu Farského potoka, valí se po polních cestách, které zanáší. Městská kanalizace nestačí příval pojmout, silniční vpustě se zanáší, voda teče po silnicích směrem k řekám.

Zvláštní povodeň:

Zvláštní povodeň může vzniknout působením umělých vlivů, tj. situací, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

 • narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (ZPV 1)
 • porucha hradicích konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (ZPV 2)
 • nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (ZPV 3).

Příčiny:

Mohou jimi být například technické příčiny, silné zemětřesení, letecká katastrofa, teroristický útok, válečný konflikt.  Obecně lze konstatovat, že riziko vzniku zvláštních povodní je nízké a vyplývá z nízké pravděpodobnosti výskytu uvedených příčin.

Možné příčiny zvláštních povodní na území města Židlochovice:

 • při průtoku ve Svratce nad Q100 a následné destrukce visutého mostu přes Svratku
 • destrukcí hrází nebo mobilního hrazení

Možné příčiny zvláštních povodní mimo území města Židlochovice:

 • havárie na Brněnské přehradě (Model destrukce přehradních zdí Vírské (50mil. m3) a Brněnské (21 mil m3) přehrady dává pro Židlochovice prognózu, kdy se povodňová vlna projeví po rozlití v údolí Svratky v Židlochovicích jako Q100, to je průtok 400 m3/s
 • náhlé vypuštění Brněnské přehrady
 • manipulace s jezem Komín

Souhrnný přehled vodních nádrží, vodních děl, ovlivňujících objektů, ohrožujících objektů, rizikových míst:

1. Objekty – vodní nádrže

 • Mokřad Židlochovice
 • Katastrální území: Židlochovice
 • Umístění: u ČOV Židlochovice
 • Vodní nádrž Brno
 • Vodní tok: Svratka
 • Popis: Přehrada dříve sloužila jako zdroj vody. Nyní se využívá k rekreaci a jako zdroj elektrické energie.
 • Nebezpečí: Nebezpečí je minimální, jde o vodní dílo s vysokou mírou kontroly.
VODNÍ NÁDRŽEKATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Mokřad ŽidlochoviceŽidlochovice
Vodní nádrž BrnoKníničky

 mapaPOVIS

2. Místa omezující odtokové poměry

 • Most: 416-012
 • Vodní tok: Litava
 • Katastrální území: Židlochovice
 • Komunikace: II/416
 • Správce: SÚS JMK
 • Popis: Silniční most přes Litavu směr Blučina
 • Most: 416-013
 • Vodní tok: Svratka
 • Katastrální území: Židlochovice
 • Komunikace: II/416
 • Správce: SÚS JMK
 • Popis: Silniční most lanový na náměstí
 • Most: 425-006
 • Vodní tok: Svratka
 • Katastrální území: Vojkovice
 • Komunikace: II/425
 • Správce: SÚS JMK
 • Popis: Silniční most přes Svratku ve Vojkovicích
 • Vodní zdroj Vojkovice
 • Katastrální území: Vojkovice
 • Vodní tok: Svratka
 • Umístění: jímací a inundační území Q100 Svratka
 • Popis: vodní zdroj se nachází v inundaci Svratky. V současné době se zdroj nevyužívá, je zakonzervovaný.
 • Protipovodňové hráze 1
 • Katastrální území: Židlochovice
 • Vodní tok: Svratka
 • Umístění: úsek mezi ČOV a mostem v Židlochovicích
 • Popis: vybudovaná hráz je součástí protipovodňového opatření města Židlochovice – stavební objekt SO 01
 • Protipovodňové hráze 2
 • Katastrální území: Židlochovice
 • Vodní tok: Svratka
 • Umístění: úsek p.b. Svratky nad mostem v Židlochovicích
 • Popis: vybudovaná hráz je součástí protipovodňového opatření města – stavební objekt SO 02
MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRYKATASTRÁLNÍ ÚZEMÍPOPIS
Most 416-012 LitavaŽidlochovicemost Židlochovice - Blučina
Most 416-013 SvratkaŽidlochovicemost přes Svratku
MOOP_1 most Svratka
Vojkovicemost Židlochovice - Vojkovice
PPO - hráze 1Židlochoviceprotipovodňové opatření - hráz od ČOV po most
PPO -hráze 2Židlochoviceprotipovodňové opatření - od mostu po Vojkovice
Vodní zdroj VojkoviceVojkovicejímací a inundační území

 mapaPOVIS

3. Kontaminovaná místa a skládky

 • Sběrný dvůr Židlochovice
 • Umístění: k.ú. Židlochovice, okrajová část města
 • Provozovatel: Město Židlochovice
 • Ohrožení: Na sběrném dvoře se skladuje nebezpečný odpad.

 mapaPOVIS

4. Místa ohrožená bleskovou povodní

 • ulice Legionářská
 • Umístění: úpatí Výhonu
 • Ohrožení: splachy hlíny z Výhonu, zanášení polních cest a městské kanalizace

 mapaPOVIS 

Vytvořeno 17.10.2016 23:18:00 | přečteno 1056x | bibca.janebova
load