2.5. Odtokové poměry

Židlochovice leží na soutoku řeky Svratky a Litavy (dříve Cezavy). Svratka přivádí vodu regulovaným korytem zhruba po začátek katastru, dále je koryto po ústí Farského potoka částečně regulováno a pod tímto úsekem je koryto neregulované, s hustým břehovým porostem a meandry, zpomalující tok řeky (spád 0.2 promile). Přítok do Židlochovic ovlivňuje jednak na řece Svratce odtok z přehradní nádrže Vír a následně z Brněnské přehrady (Q100 =281 m3/s), přítok řeky Svitavy (Q100 = 181 m3/s ) a Bobravy (zde Svratka Q100 = 400 m3/s).

Pro odtokové poměry v Židlochovicích je limitující podmínkou zavěšený silniční most. Mostní profil je schopen převést max. 298 m3/s při kótě hladiny 183.64 m n.m.. Zbývajících 113 m3/sbude odlehčeno do pravobřežní inundace (ŽIDL 2) již při Q20 v prostoru koupaliště na Brněnské ulici. Dno inundace (mezi obcí Hrušovany, Vojkovicea Židlochovice) probíhá od horního nátoku ŽIDL 2 dále plochýmúzemím, obtáčí městskou část Žižkov, přechází přes silniciŽidlochovice – Hrušovany (velký propustek s kapacitou 28 m3/s ). Při přítoku vod do inundaceby vodaprotékala propustkem pod silnicí, dále by nastupovala k niveletě silnice a postupně by přetékala přessilnici -nejprve v její nejnižší části – t.j. v zatáčce u zámeckého parku nad malým propustkem DN 800). Voda se dále přelévá přes zvýšený násep železnice Hrušovany – Židlochovice a silnici Židlochovice- Žabčice a prochází v trase příjezdové komunikace vedoucí k hájovně. Před oborou je uměle hrázemi převáděna do příkopu a Šatavy a zhruba na úrovni rozhraní katastrů Nosislav a Velkých Němčic se spojuje s proudnicí nátoků do inundace ŽIDL 1 (pod ČOV), Z13 a INUNDPB (nad obcí Nosisav). Tyto 3 „nosislavské nátoky“ jsou vedeny inundací podél řeky, chráněné částečně umělými hrázemi. Dno inundace dále pokračuje v přímém směru na Uherčice a před touto obcí je odkloněno zpět do koryta Svratky pod vybudovaným spádovým stupněm. Odtokové poměry v inundaci jsou při nižších stavech ovlivňovány stavem historických příkopů.

Ochranu levobřežní části Svratky tvoří koruna vozovky Brno- Hustopeče, která je nad Q100(ověřeno měřením).

Předpokladem odtoku vod a ochrany pravobřežní části Židlochovic je správná manipulace se všemi uzávěry a to na kanalizaci, osazení mobilního hrazení na 3 místech v inundaci a dobrý stav protipovodňových hrází, zdí a dalších součástí protipovodňové ochrany.

Nedostatečná je ochrana levého břehu Litavy, kde pasivní zóna dosahuje k rodinným domům na konci Masarykovy ulice – viz záplavová mapa. Zahrádky v okolí Litavy leží v aktivní zóně, stejně tak zahrádkářská oblast Pastviska- levý břeh Svratky.

Dalším kolizním místem na levém břehu Svratky je levý břeh Farského potoka na konci Strejcova Sboru, kde je výška břehu 183,30 – při Q100 ve Svratce = cca 183.5 m.n.m.


Stavby vybudované na ochranu před povodněmi:

Město Židlochovice má na pravém břehu řeky Svratky vybudovanou protipovodňovou ochranu sestávající ze sypaných hrází a tížních betonových zdí, doplněna je mobilním hrazením. Město je ochráněno i proti nástupu vod z inundace. Ochrana byla vybudována v roce 1999 – I. etapa a v roce 2006 byla dobudována II. etapa. Rekonstrukce staré hráze v úseku od lávky po ČOV byla provedena v roce 2008. Celá protipovodňová ochrana je ve správě města Židlochovice.

png-infoSouvisející kapitola: 2.9. realizovaná opatření


Analýza časových možností:

Postupové doby povodňových průtoků jsou k dispozici pro řeku Svratku v úseku Brno – Židlochovice. Průtok a postup povodňových vln může být také zpomalen díky rozlivům do inundačního prostoru vodního toku. Vývoj povodňové situace ovlivňuje skutečný stav nasycení půd a vývoj počasí.

  • Postupová doba
  • Vodní tok: SVRATKA
  • Počáteční úsek: Brno – ř.km. 52,700 (přehrada Brno)
  • Konec úseku: Židlochovice – ř.km. 28,00 (hlásný profil Židlochovice)
  • Délka úseku: 24,7 km
  • Doba postupu: min. 4, max. 8 hodin
  • Rychlost postupu: min. 3,087 km/h, max. 6,175 km/h


Ohrožení ve městě Židlochovice:

Přehled ohrožení ve městě a možná místa omezení odtokových poměrů na území města viz.

png-infoSouvisející kapitola: 2.6. Ohrožení 

Vytvořeno 17.10.2016 23:15:39 | přečteno 915x | bibca.janebova
load