2.4. Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu. Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

I. SPA (stav bdělosti)

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

 • Hlavní činnosti:
 • věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům a dalším zdrojům povodňového nebezpečí,
 • zahajuje činnost hlídková služba a hlásná povodňová služba,

II. SPA (stav pohotovosti)

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

 • Hlavní činnosti:
 • aktivují se povodňové orgány,
 • vyrozumívají se další účastníci ochrany před povodněmi,
 • uvádějí se do pohotovosti prostředky k zabezpečovacím pracím a provádí se opatření ke zmírnění povodně.

III. SPA (stav ohrožení)

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

 • Hlavní činnosti:
 • provádějí se zabezpečovací a záchranné práce, případně evakuace.


Stupně povodňové aktivity na území města Židlochovice

 • odvozují se od dosažení směrodatných limitů vodních stavů na hlásných profilech na vodních tocích Svratka a Litava
 • SPA nastává,
 • a III. SPA vyhlašuje Povodňová komise ORP Židlochovice pro správní území obce s rozšířenou působností
 Kat. Tok StaniceI.SPA
hladina cm
průtok m3/s 
II.SPA
hladina cm
průtok m3/s 
III.SPA
hladina cm
průtok m3/s
 
ASvratka  Židlochovice  250 cm
90,2 m3/s
300 cm
113 m3/s
350
137 m3/s
CSvratkaVojkovice250 cm

300 cm

350 cm

CLitavaBlučina284 cm
18 m3/s
334 cm
30 m3/s
384 cm
48 m3/s


png-infoSouvisející kapitola: 2.3. hlásné profily
png-infoSouvisející kapitola: 3.4. řešení situace při povodni
png-infoSouvisející informace: vzor vyhlašování SPA


Vytvořeno 2.10.2016 22:34:24 | přečteno 710x | bibca.janebova
load