1.2. Základní dokumenty

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Povodňový plán města Židlochovice

 • Uložen: Městský úřad Židlochovice (kancelář starosty, kancelář tajemníka povodňové komise, kancelář odboru životního prostředí)
 • Digitální verze povodňového plánu je zveřejněna na webových stránkách www.zidlochovice.cz a v povodňovém informačním systému POVIS
 • Obsahuje stanovení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise města Židlochovice.
 • Je zpracován v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 – pro tvorbu povodňových plánů.
 • Povodňový plán města Židlochovice je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Digitální povodňový plán města Židlochovice

 • Soustřeďuje na jednom místě dostupné informace související s ochranou před povodněmi a plánováním pro případ krizové povodňové situace.
 • Propojuje textové, datové a mapové informace hypertextovými odkazy. Usnadňuje tak vyhledávání a používání těchto informací.

Členění povodňového plánu

 • část úvodní (informace o povodňovém plánu, stanovení povodňového orgánu a správce vodních toků)
 • část věcná (informace o území, základní hydrologické údaje, stanovení rozsahu ohrožení, charakteristika ohrožených a ohrožujících objektů, opatření k ochraně před povodněmi a stanovení stupňů povodňové aktivity)
 • část organizační (kontakty na povodňové komise, organizaci povodňové služby, způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity, způsob řešení povodňové situace, způsob vyrozumění a varování, způsob evakuace obyvatel, spojení na důležité organizace)
 • část grafická
 • přílohy

Povodňové plány vyšších územních celků

 • Povodňový plán ORP Židlochovice
 • Uložen: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí
 • www.zidlochovice.czPOVIS
 • Povodňový plán Jihomoravského kraje 
 • Uložen: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
 • www.kr-jihomoravsky.czPOVIS

Krizové plány

 • V případě vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, mohou převzít řízení ochrany před povodněmi orgány určené dle tohoto zákona. Krizové orgány se při své činnosti řídí krizovými plány obce.
 • Krizový plán města Židlochovice
 • Uložen: Městský úřad Židlochovice, pracoviště krizového řízení
 • Plán je neveřejný

Krizové plány vyšších územních celků

 • Krizový plán ORP Židlochovice 
 • Uložen: Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí, pracoviště krizového řízení
 • Plán je neveřejný
 • Krizový plán Jihomoravského kraje
 • Uložen: Krajský úřad Jihomoravského kraje, kancelář hejtmana
 • Plán je neveřejný

Při zpracování povodňového plánu města Židlochovice byly využity zdroje dat a informací:

Zpracování povodňového plánu se řídí:

 • ustanoveními § 71 vodního zákona
 • odvětvovou normou TNV 75 29 31 – pro tvorbu povodňových plánů

Zpracování digitálního povodňového plánu se řídí:

 • Metodikou Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů 
Vytvořeno 2.10.2016 20:53:15 | přečteno 751x | bibca.janebova
load