1.1. Vysvětlení pojmů

Povodňový plán ORP Židlochovice je zpracován na základě ustanovení § 71 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a v souladu s odvětvovou normou TNV 75 29 31 – pro tvorbu povodňových plánů. Digitální verze povodňového plánu je zpracována v souladu s Metodikou Ministerstva životního prostředí pro tvorbu digitálních povodňových plánů.

Ochrana před povodněmi § 63

Činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Povodně § 64

Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém vody již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů.

Povodňová opatření § 65

Jsou to přípravná opatření (stanovení záplavových území, stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky), opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně (předpovědní povodňová služba, hlásná povodňová služba, varování, hlídková služba, ovlivňování odtokových poměrů, záchranné a zabezpečovací práce) a opatření provádění po povodni (evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení situace a vzniklých škod, odstranění škod, obnova území).

Záplavová území § 66

Jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.

Území ohrožená zvláštními povodněmi § 69

Jsou to území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.

Stupně povodňové aktivity (SPA) § 70

Vyjadřují míru povodňového nebezpečí, vázaného na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušných povodňových plánech. SPA 1 – bdělost, SPA 2 – pohotovost, SPA 3 – ohrožení).

Povodňové plány (PP) § 71

Dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoj povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů zabezpečené hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, příprav a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Povodňovými plány územních celků jsou – povodňové plány obcí, povodňové plány obcí s rozšířenou působností, povodňové plány krajů, povodňový plán ČR. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány jejich vlastníci.

Povodňové prohlídky § 72

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo jejich škodlivé následky.

Předpovědní povodňová služba (PPS) § 73

Informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí.

Hlásná povodňová služba (HPS) § 73

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. HPS organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení HPS organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Povodňové orgány § 77

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a po povodni. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. Povodňovými orgány mimo povodeň jsou orgány obcí, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo životního prostředí. Po dobu povodně jsou povodňovými orgány povodňové komise obcí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise krajů, Ústřední povodňová komise.

POVIS

Povodňový informační systém – soustřeďuje data potřebná pro tvorbu povodňových plánů obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů (www.povis.cz). Zlepšuje přístup informací a umožňuje jejich sdílení a aktualizaci. V systému je uložen Digitální povodňový plán ČR, další povodňové orgány v něm mohou mít uložený svůj digitální povodňový plán a digitální povodňovou knihu.

DIBAVOD

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. Zabezpečuje jednotné informační systémy pro podporu státní správy ve vodním hospodářství.

ZABAGED

Digitální geografický model území ČR.

Krizové situace a krizové stavy

Jsou definované zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon). Za povodní se vyhlašují krizové stavy v případě krizové situace charakteru živelné pohromy, při kterých jsou ohroženy životy, zdraví, majetek a životní prostředí a ohrožení není možné odvrátit běžnou činností povodňových orgánů a složek integrovaného záchranného systému (IZS). Krizové orgány se řídí krizovými plány.

Použité zkratky:

 • PK – povodňová komise
 • PP – povodňový plán
 • KŠ – krizový štáb
 • KP – krizový plán
 • ORP – obec s rozšířenou působností
 • SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností
 • PPS – předpovědní povodňová služba
 • HPS – hlásná povodňová služba
 • HPPS – předpovědní a hlásná povodňová služba
 • SPA – stupeň povodňové aktivity
 • ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
Vytvořeno 2.10.2016 20:52:09 | přečteno 720x | bibca.janebova
load