Přírodní podmínky krajiny Výhonu

Geomorfologické zařazení území:

Výhon náleží též do celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Pracká pahorkatina. Vrchol Výhonu (355 m n. m.) představuje nejvyšší bod Dyjsko-svrateckého úvalu, který se osamocen zvedá z rovinaté nivy. I v současné době dochází k výrazné modelaci terénu, a to především větrem, plošným splachem, vodní erozí a sesuvnými procesy.

Geologie:

Existence relativně izolovaného kopce je zdůvodňována přítomností tvrdých lithotamniových vápenců v jádru kopce. Geologickým podkladem jsou třetihorní (miocenní) usazeniny vzniklé během dvou mořských záplav. Jsou to především slínité jíly zvané tégly, v nadloží pak lithotamniové vápence, střídané vápnitými písky, místy s překryvy pleistocenních spraší. Zdejší třetihorní sedimenty jsou zdrojem bohatých nálezů fosílií mořské fauny. 

Pedologie a hydrologie:

Vytvořily se zde převážně půdy černozemního charakteru, na temeni Výhonu pak hnědozemně na spraších. Přírodní reliéf Výhonu silně ovlivňují přívalové srážky, které způsobují výraznou erozi. 

Geobiografie a potenciální vegetace:

Lokalita spadá do panonské subprovincie a do biogeografického regionu Hustopečského. Z hlediska potenciální přirozené vegetace se na Výhoně vyskytují společenstva doubrav s ptačím zobem – Ligustri-querceta a lipové bukové doubravy – Fagi-querceta tiliae. Jedná se o druhově pestré doubravy (dubové lesy) na hlubokých vápnitých půdách s bohatým keřovým patrem, které jsou charakteristické výskytem dubu zimního (Quercus petraea) s příměsí dubu pýřitého (Quercus pubescent) a dubu ceru (Quercus cerris), ve 2. vegetačním stupni pak buku lesního (Fagus sylvatica). Keřové patro je též druhově bohaté, např.: dřín obecný (Cornus mas), kalina tušalaj (Viburnum lantana), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) či brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). Bohatá je i skladba bylinného patra, z cenných či chráněných druhů bylin se zde vyskytují např. plamének přímý (Clematis recta), hvězdnice chlumní (Aster amellus), len žlutý (Linum flavum) či vstavač vojenský (Orchis militaris).

Zoologie Výhonu:

Území je významné především bohatým výskytem sucho a teplomilných druhů živočichů. Bylo zde v době hnízdění registrováno více než 60 druhů ptáků, z toho 19 druhů zvláště chráněných. K nejvýznamnějším patří druhy jako vlha pestrá (Merops apiaster), strnad luční (Miliaria calandra), dudek chocholatý (Upupa epops) či pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Výhon je význačnou entomologickou lokalitou, z nejvzácnějších druhů lze jmenovat martináče hrušňového (Saturnia pyri), otakárka fenyklového (Papilio Machač) či kudlanku nábožnou (Mantis religion). Z ohrožených obratlovců se zde vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). 

Krajinářské hodnoty Výhonu:

Přírodní park Výhon je jedinečně dochovanou scenérií extenzivně obhospodařované krajiny, která je charakteristická působivou mozaikou lesíků, travnatých lad, sadů, zahrad a vinic a umožňující daleké výhledy do okolní rovinaté krajiny. Součástí této nádherné kulturní krajiny je i člověk, bez jehož údržby tato podoba krajiny zanikne. Právě plochy extenzivně udržovaných sadů a zahrad jsou z hlediska druhové pestrosti rostlin i živočichů nejvýznamnějšími.

Nejcennější přírodní lokality Výhonu:

  • Nové hory – Strže – přírodní památka zařazená do soustavy NATURA 2000, území o rozloze cca 10 ha, SZ svah tvořený mozaikou travobylinných lad a soliterních dřevin, výskyt velkého množství chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
  • Velký hájek – 16 ha les na vrcholové plošině Výhonu, registrovaný významný krajinný prvek (VKP) jako základ regionálního biocentra Výhon. Zajímavě zvlněný reliéf jako připomínka dávné těžby vápence. Nejcennější je JZ okraj lesa s bohatým výskytem mnoha přirozených druhů společenstva teplomilných doubrav.

Zachovat a rozšiřovat cenné přírodní lokality Židlochovicka by mělo být samozřejmostí pro každého z nás. Zkusme se všichni chovat k přírodě ohleduplně!Krajina kopce Výhon

14

14

 
Květ meruňky (Prunus armeniaca)

Květ meruňky (Prunus armeniaca)

Květ meruňky (Prunus armeniaca), která je typickou ovocnou dřevinou sadů na Výhoně
 
Zemní stěna

Zemní stěna

Zemní stěna s ukázkou půdního profilu Výhonu – černozem na slínech a spraších, typické stanoviště pro hnízdění vlhy pestré
 
Roháč obecný (Lucanus cervus)

Roháč obecný (Lucanus cervus)

 
Přírodní památka Nové hory – Strže

Přírodní památka Nové hory – Strže

 
Kvetoucí dřín obecný (Cornus mas)

Kvetoucí dřín obecný (Cornus mas)

Kvetoucí dřín obecný (Cornus mas) na mezích pod rozhlednou je zvláště chráněným druhem dřeviny
 
Hvězdnice chlumní (Aster amellus)

Hvězdnice chlumní (Aster amellus)

Hvězdnice chlumní (Aster amellus) – ohrožený druh vyskytující se vzácně ve stepních trávnících Výhonu
 
Vrchol Výhonu s rozhlednou v zimě 2021

Vrchol Výhonu s rozhlednou v zimě 2021

 
Výhled z rozhledny na jarní krajinu Výhonu

Výhled z rozhledny na jarní krajinu Výhonu

 
Lithotamniové vápence z Výhonu

Lithotamniové vápence z Výhonu

Lithotamniové vápence z Výhonu – využití ve školní zahradě na zídku a skalku
 
 
Vytvořeno 2.12.2021 10:52:48 - aktualizováno 2.12.2021 10:53:26 | přečteno 1008x | martinamaca
load