Sbírka zákonů ČR, částka 57 z 26. 3. 2021

ČR 1

146/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 314, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

(https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS53VS)

Vláda prodlužuje nouzový stav, vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196 od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596; a současně prodlužuje účinnost veškerých opatření přijatých z důvodu nouzového stavu, která jsou platná k 26. 3. 2021, v plném rozsahu, v jakém byla přijata, do 11. dubna 2021.

 147/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 315, o změně krizových opatření

(https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS55HI)

Vláda s účinností od 27. 3. 2021 od 00:00 hod.

I. mění dobu účinnosti:

1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 199, vyhlášeného pod č. 99/2021 Sb., (omezení a opatření pro činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů),

2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb., (zákaz a omezení provozu škol a školských zařízení s výjimkami),

3. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 203, vyhlášeného pod č. 103/2021 Sb. (o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech),

4. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 205, vyhlášeného pod č. 105/2021 Sb. (o přijetí krizového opatření k zajištění kritické infrastruktury),

5. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 206, vyhlášeného pod č. 106/2021 Sb. (o pracovně lékařských prohlídkách),

6. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 207, vyhlášeného pod č. 107/2021 Sb. (o provozu krematorií),

7. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 208, vyhlášeného pod č. 108/2021 Sb. (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením po dobu trvání nouzového stavu),

8. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 210, vyhlášeného pod č. 110/2021 Sb. (o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR),

9. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 211, vyhlášeného pod č. 111/2021 Sb. (o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu),

10. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb. (o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb),

11. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 296, vyhlášeného pod č. 131/2021 Sb. (podmínky pro vycházky uživatelů zařízení sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem)),

12. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 297, vyhlášeného pod č. 132/2021 Sb. (zákaz a omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb),

13. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 298, vyhlášeného pod č. 133/2021 Sb. (zákaz a omezení maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami),

14. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb., tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. (omezení volného pohybu na území ČR mezi okresy);

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb. (omezení volného pohybu na území ČR mezi okresy), tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

- - - - - - - -

(Již dříve vyhlášené předpisy: Sbírka zákonů částka 39 z 26. 2. 2021 – předpisy č. 96/2021 Sb. - usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu od 27. 2. 2021 na dobu 30 dnů a předpisy č. 97/2021 Sb. až 114./2021 Sb. - související usnesení vlády o přijetí krizových opatření

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19; usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu od 27. února do 28. března 2021; krizová opatření vlády – omezení volného pohybu osob včetně formulářů Potvrzení zaměstnavatele na cesty do práce, Doklad pro cesty mimo okres, Čestné prohlášení k opuštění místa bydliště, omezení provozu orgánů veřejné moci, omezení maloobchodního prodeje, služeb, škol, poskytování sociálních služeb, zajištění péče o děti zaměstnanců krizových a záchranných složek)

- - - - - - - -

(Již dříve vyhlášené předpisy: Sbírka zákonů částka č. 51 z 18. 3. 2021, krizová opatření vlády č. 131/2021 Sb., 132/2021 Sb., 133/2021 Sb., 134/2021 Sb. a 135/2021 Sb.

Krizová opatření vlády – zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních a vycházky v nich,zákaz a omezení maloobchodního prodeje a služeb, omezení pohybu mezi okresy, změna opatření  k zajištění péče o děti zaměstnanců krizových složek)

Vytvořeno 29.3.2021 9:05:08 - aktualizováno 29.3.2021 9:16:36 | přečteno 277x | renatanovakova
load