POŽADAVKY NA ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ

Prostřednictvím e-podatelny je možné zaslat Městskému úřadu Židlochovice jakékoliv podání nebo dotaz.

Elektronické podání na technickém nosiči dat (CD, DVD) můžete doručit do podatelny Městského úřadu Židlochovice  v budově Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, a to:

pondělí   od 7:30 do 17:00 hodin  
úterý od 7:30 do 15:00 hodin
středa  od 7:30 do 17:00 hodin
čtvrtek od 7:30 do 15:00 hodin
pátek  od 7:30 do 14:00 hodin

Elektronické podání je možné dále také prostřednictvím:

  • e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@zidlochovice.cz, do předmětu emailu uveďte důvod podání, název odboru úřadu pro který je podání určeno (pokud víte), popř. jméno kontaktní osoby,
  • datové zprávy z vaší datové schránky odeslané na adresu datové schránky úřadu hxdby2c, do předmětu zprávy uveďte důvod podání, název odboru úřadu pro který je podání určeno (pokud víte), popř. jméno kontaktní osoby.

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání v souboru PDF/A opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (viz http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx). Nebude-li podání  opatřeno takovýmto podpisem, budete vyzvání k doplnění  podání ve lhůtě 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu. ( zasláním nového, osobní návštěvou a podepsáním apod.)

Podporované formáty datových zpráv:

*.PDF (*.PDF/A, ISO 19005) – statický textový dokument a statický kombinovaný textový a obrazový dokument podepsaný a nebo nepodepsaný
*.PNG (ISO/IEC 15948)– statický obrazový dokument
*.TIF, *.TIFF (revize 6 – nekomprimovaný) – statický obrazový dokument
*.JPEG, *.JFIF (ISO/IEC 10918) – statický obrazový dokument
*.MPEG-1 (ISO/IEC 11172), *.MPEG-2 (ISO/IEC 13818) – dynamický obrazový dokument
*.GIF – dynamický obrazový dokument
*.MP2, *.MP3 (MPEG-1 Audio Layer II, MPEG-1 Audio Layer III, MPEG-2 Audio Layer II, MPEG-2 Audio Layer III) – zvukový dokument
*.WAV, modulace PCM – zvukový dokument
*.XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD – databázový formát
*.XML podle schématu XML pro vytvoření datového SIP balíčku stanoveného národním standardem  – formát metadat pro elektronický systém spisové služby

Jednou zprávou zasílejte prosím podání pouze v jedné věci. Maximální celková velikost přiložených dokumentů je 10 MB.

 

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 
PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PODÁNÍ

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání prostřednictvím e-mailu , je přijatý e-mail vyhodnocen pracovnicí podatelny, která i konzultuje s příslušným odborem úřadu a nejedná-li  se o jasný SPAM (nevyžádaná reklamní sdělení rozesílaná z nestandardních adres) vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání.

Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, obsahu předmětu zprávy, obsahu textu, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd.

Vyhodnocení platnosti elektronického podpisu v podání (byl-li připojen) je vždy z pohledu, zda ho vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Neplatnost elektronického podpisu není důvodem pro nepřijetí podání, pokud pro to nejsou další důvody (např. přítomnost viru, nečitelnost, nesrozumitelnost textu). Takové podání je považováno za nepodepsané.

Není-li podání e-podatelnou přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje podání.

Jde-li však o zaslané e-maily na adresu podatelna@zidlochovice.cz , které jsou vyhodnoceny jako SPAM (anglicky psané erotické nabídky, obecné nabídky služeb a zboží z nestandardních adres v různých jazycích), které evidentně  nejsou podáním na úřad a většinou obsahují ve svých  přílohách škodlivé kódy a viry a nemají v předmětu zprávy uveden důvod podání, jsou tyto e-maily označeny po řádném vyhodnocení nástroji elektronické podatelny a také osobní kontrolou pracovnice podatelny jako SPAM, není na ně z bezpečnostních důvodů odpovídáno a jsou z dalšího zpracování vyřazeny. Během dne jich bohužel přichází velké množství a jsou ohrožením informačních technologií úřadu.

Bude-li na základě podání vedeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a má-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, veškeré dokumenty vzniklé v tomto řízení budou doručovány do jeho datové schránky (nedoručuje-li se na místě nebo veřejnou vyhláškou). Nemá-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, na elektronickou adresu (e-mail) se bude doručovat jen v případě výlučné žádosti adresáta.

 

Dokument poskytnutý Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněn uvedenými původci označením "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE". V České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii; s takovým dokumentem se může seznamovat osoba, která jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, k pracovní nebo jiné obdobné činnosti. Jiné osobě může být takový dokument poskytnut se souhlasem původce a za jím stanovených podmínek. S takovýmto dokumentem se nakládá tak, aby se s ním neseznámila neoprávněná osoba.

Orgán veřejné moci, právnická osoba nebo fyzická osoba nesmí označovat dokumenty u nich vzniklé textem "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE".


Vytvořeno 19.8.2019 17:32:03 - aktualizováno 19.8.2019 17:35:31 | přečteno 4224x | renatanovakova
load