Kotlíkové dotace 2021–2027

picture

Máte zájem o dotaci na výměnu kotle? Vyplňte nezávazný dotazník. Více info na www.jmk.cz
Závazné pokyny programu zatím nebyly schváleny Evropskou komisí, níže uvedené tedy nelze považovat za konečnou a závaznou podobu pravidel, změny jsou vyhrazeny.

Předmět podpory

Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5.

Kde je možné výměnu provést

Výměnu zdroje bude možné realizovat v rodinných domech vč. trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci a bytových jednotkách bytových domů.

Jaký zdroj je možné z dotace pořídit

Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií zde. Z dotace je možné si pořídit tyto typy zdrojů:

 • tepelné čerpadlo
 • kotel na biomasu (ruční/samočinný)
 • plynový kondenzační kotel

Oprávněný žadatel

Žadatel je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
 • Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
 • Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Domácnost

Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.

Jaké příjmy se budou dokládat

Žadatel a členové jeho domácnosti prokazují následující typy a výši příjmů:

 • příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele),
 • starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
 • dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy sociálního zabezpečení),
 • dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).

Modelové příklady

 • Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých osob a dvou dětí – čistý roční příjem za rok 2020 může dosahovat maximálně částky 683.600,00 Kč (4x170.900,00 Kč).
 • Domácnost složená z rodiče samoživitele a jednoho dítěte – čistý roční příjem rodiče samoživitele za rok 2020 může dosahovat maximálně částky 341.800,00 Kč (2x170.900,00 Kč).
 • Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých osob a jedné osoby pobírající starobní důchod – čistý roční příjem za rok 2020 může dosahovat maximálně částky 512.700,00 Kč (3x170.900,00 Kč), do příjmu se v tomto případě započítává i příjem osoby pobírající starobní důchod.
 • Domácnost složená ze dvou osob pobírajících starobní důchod - nárok na dotaci vzniká automaticky bez doložení výše příjmů.

Výše dotace

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje Max. dotace (Kč) 
Plynový kondenzační kotel  100.000,00
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže  130.000,00
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  130.000,00
Tepelné čerpadlo  130.000,00

Způsobilost výdajů

Od 1. ledna 2021

Předpokládaný termín vyhlášení

První polovina roku 2022

Kontakty

Internetové stránky Jihomoravského kraje

Dotazy je možné směřovat na e-mail kotlikove.dotace@jmk.cz nebo na konkrétního pracovníka viz. níže.

Jméno a příjmení Telefon E-mail 
Ing. Tereza Rosypalová 541 651 371 rosypalova.tereza@jmk.cz 
Ing. Silvie Zábranská 541 651 412 zabranska.silvie@jmk.cz 
Bc. Renata Nejezchlebová 541 651 231 nejezchlebova.renata@jmk.cz 
Ing. Tereza Brzobohatá 541 651 407 brzobohata.tereza@jmk.cz 

Dotazníkové šetřeníVytvořeno 13.12.2021 11:57:04 - aktualizováno 5.1.2022 11:52:01 | přečteno 350x | martinamaca
load