Informace pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající jako původce odpadu

logo_mesta


Dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech má každá právnická osoba a fyzická podnikající osoba povinnost odkládat odpady na základě uzavřené smlouvy s oprávněnou osobou, která má povolení k převzetí odevzdaných odpadů. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci. Mezi původce odpadu patří nejen velké firmy, ale i drobní podnikatelé (malé obchody, kadeřnice, masérky, kavárny, účetní, zedníci, instalatéři a další…).

 

Právnická osoba a fyzická podnikající osoba nesmí odpady z podnikatelské činnosti odkládat do obecních nádob (kontejnerů) umístěných po městě. Tyto kontejnery na tříděný odpad slouží pouze pro potřeby občanů města.

 

Původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti jsou povinni odpady třídit (na jednotlivé komodity sklo, papír, plasty, bio,  nebezpečné složky) odpadu a odděleně shromažďovat. Shromažďovací nádoby musí být řádně označeny.

 

Vždy je právnická osoba a fyzická podnikající osoba povinna vést průběžnou evidenci vznikajících odpadů (za každý druh odpadu a provozovnu se vede samostatná evidence). Do průběžné evidence se zaznamenává každá jednotlivá produkce odpadu (za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku, převzetí odpadu od původce oprávněnou osobou). Do průběžné evidence se zakládají i doklady o předání odpadů (příjemky, smlouvy apod.).

 

Při  překročení množství vyprodukovaných odpadů 600 kg nebezpečných odpadů  nebo 100 t ostatních odpadů, vzniká povinnost podat roční hlášení do systému ISPOP do 15. února následujícího roku.

 

V případě odpadu, který je zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, má podnikatel dvě možnosti, jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu vzniká při podnikatelské činnosti:

  • První možností je zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem v obci ve které podniká (včetně vytříditelných složek papíru, plastu, bioodpadu, tak aby byla splněna povinnost vyplývající ze zákona). To může udělat na základě písemné smlouvy s Městem Židlochovice. Smlouva musí obsahovat i cenu (cena je stanovena cenovou nabídkou dle druhu a četnost vývozů jednotlivých druhů odpadu), kterou podnikatel zaplatí za služby, které mu Město Židlochovice poskytne. Podnikateli tak odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává odpad, má všechna příslušná oprávnění apod.). V případě zájmu se prosím obraťte na finanční oddělení Kahounová Ilona tel. 547 426 031

  • Druhou možností, kterou podnikatel má (např. když při jeho činnosti vznikají i další odpady než jen ty, které lze považovat za odpady podobné komunálním, příp. se nechce zapojit do systému obce) je ošetřit smluvně nakládání s odpady s příslušnou „svozovou“ firmou přímo. V takovém případě za nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, nese plnou zodpovědnost, včetně povinnosti ověřit si, zda firma, které odpady předává, je k převzetí oprávněna nebo povinnost zajistit řádné třídění odpadů apod.

Bez názvu – 2, obrázek se otevře v novém okněVytvořeno 3.6.2021 14:08:29 - aktualizováno 3.6.2021 14:11:03 | přečteno 310x | renatanovakova
load